NUTTIGE INFO

Rekenmodules

> Bereken IBAN en BIC van een Belgisch rekeningnummer
> Bereken gestructureerde code voor de betaling van BTW

Voorafbetalingen

Zoals u weet dient iedere zelfstandige of vennootschap de belasting op zijn voorziene winst vooraf te betalen. Zoniet wordt een belastingvermeerdering toegepast, die logisch is, gezien de afrekening meestal een jaar later gebeurt.

Zelfstandigen:
Voorafbetaling natuurlijke personen
Koning Albert II Laan 33 bus 42 - 1030 Brussel
Rekening : 679-2002340-66
Referte: ofwel deze die u via het overschrijvingsformulier ontvangt van de fiscus, ofwel naam + BTW-nummer

Venootschappen:
Voorafbetaling natuurlijke vennootschappen
Koning Albert II Laan 33 bus 42 - 1030 Brussel
Rekening : 679-2002330-56
Referte: ofwel deze die u via het overschrijvingsformulier ontvangt van de fiscus, ofwel naam + BTW-nummer

BTW-aangifte

1. Indienen aangifte
Iedere BTW-belastingplichtige dient een kwartaal BTW-aangifte in te dienen tegen 20/04 - 20/07 - 20/10 - 20/12 met betrekking tot de activiteiten van het verlopen kwartaal. Zaken die een jaaromzet behalen van meer dan €1.000.000 dienen een maandelijkse BTWaangifte in te dienen.

2. Breng uw documenten binnen voor de 7de
U dient alle facturen en uittreksels van het verlopen kwartaal voor de 7de van het betreffende kwartaal bij ons binnen te brengen. Zoniet kunnen wij geen tijdige BTWaangifte meer garanderen. De BTW betaling gebeurt ook tegen de 20ste.

3. Betaal tijdig uw BTW-voorschotten
U dient ook BTW-voorschotten te betalen, telkens gelijk aan 1/3 van het bedrag van het vorige kwartaal. Wij bezorgen u elk kwartaal telkens een brief met de te betalen BTW en de te betalen voorschotten. Niet betaling binnen de maand betekent een verhoging van 10% alsook intresten; respecteer dus de termijnen en betaal op tijd; de BTW is een slechte financier.

4. Hoe betaalt u BTW?
BTW ontvangsten Brussel Rekening : 679-2003000-47 VERPLICHTE REFERTE te gebruiken (telkens dezelfde - zie BTW brief - BTW nummer met 0 ervoor en twee getalen erna).

Facturatie

Forfaitair
Wij werken in principe met een forfaitair facturatiesysteem, per maand, per kwartaal en nog een saldofactuur bij afsluiting van het boekjaar. Zo weet u steeds hoeveel wij u kosten en hoeft u niet 'bang' te zijn om ons te contacteren of eens te bellen. Belastingcontroles, overlatingen, nieuwe zaken ... rekenen wij afzonderlijk aan. Wij menen te mogen zeggen dat ons ereloon onder het gemiddelde ligt, dankzij de beperkte loonkosten en algemene kosten.

Tijdige betalers = goede klanten
Gezien de constante uitbreiding van ons kantoor kunnen wij enkel nog werken voor de klanten die tijdig hun facturen aan ons vereffenen; desgevallend kan u ons altijd een afbetalingsplan voorstellen. Wij merken in de praktijk dat slechte betalers ook meestal de zaken zijn die slecht beheerd worden en als zodanig niet meer uit die vicieuze cirkel geraken; contacteer ons tijdig zodat we kunnen helpen. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen inzake dossier die steeds laattijdig betalen of hun boeken niet of maar gedeeltelijk binnen brengen.